Privacy

Deze website is eigendom van Bright Squad NV

 

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Boerenkrijgsingel 44E bus 0.01, Hasselt
Telefoon: 011/494550
E-mail: hello@brightsquad.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0692.816.065
RPR: Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bright Squad NV  of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Bright Squad NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Bright Squad NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Bright Squad NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

 

Bright Squad NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

Bright Squad NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

 

Bright Squad NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Bright Squad NV is gevestig, nl. 3500 Hasselt, Boerenkrijgsingel 44E bus 0.01, te weten het Vredegerecht Hasselt 1e kanton, de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg afdeling Hasselt of de Ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Hasselt.

 

 

Privacybeleid

Bright Squad NV  hecht belang aan uw privacy. Daarom willen we u hier ook zoveel mogelijk over informeren en hebben wij dit Privacy-beleid opgemaakt. Dit bevat onder andere informatie over de persoonsgegevens die Bright Squad NV  verzamelt en de manier waarop Bright Squad NV  deze gegevens gebruikt en verwerkt.

 

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens wordt door de wetgever aan strenge voorwaarden verbonden, zoals voornamelijk bepaald in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacywet). Bright Squad NV  respecteert de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

 

Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verklaart u kennis te hebben genomen van dit Privacy-beleid en aanvaardt u de mogelijke verzamelings- en verwerkingshandelingen door Bright Squad NV.

 

Mogelijks is ons Privacy-beleid in de toekomst onderhevig aan aanpassingen. Het is dan ook aan de Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit beleid. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

 

Als u vragen heeft over het privacy-beleid of over de manier waarop Bright Squad NV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 

Via e-mail:  hello@brightsquad.be

Via de post: Boerenkrijgsingel 44 E bus 001

 

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

 

 1. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

 

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking:
Bright Squad NV
Boerenkrijgsingel 44E bus 0.01,
3500 Hasselt
Ondernemingsnummer: BE 0692.816.065
Email: hello@brightsquad.be
Website: www.brightsquad.be

 

 • Verwerkers

De feitelijke verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens verwerkt. De feitelijke verwerker is verantwoordelijk voor de goede technische werking van de website/applicatie (datatransmissie).

Wanneer Bright Squad NV onderaannemers gebruikt om gegevens te verwerken, dan zal dit steeds gebeuren in functie van de doelen waarop dit privacy-beleid betrekking heeft. Daarnaast zal Bright Squad NV steeds duidelijke instructies geven over de verwerking en via een verwerkingscontract vastleggen dat de verwerking moet gebeuren conform dit privacy-beleid.

 

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

‘Persoonsgegevens’ zijn de gegevens die te maken hebben met een identificeerbaar persoon. Deze gegevens kan u zelf hebben aangeleverd of kunnen automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze website/applicatie.

Bright Squad NV  verbindt zich ertoe om alleen gegevens te verwerken die nodig zijn voor de doeleinden waarop dit privacy-beleid betrekking heeft.

In dit kader, kunnen volgende soorten persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Identificatiegegevens zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en overige adresgegevens.
 • De identificatie- en financiële gegevens van het bedrijf waarvoor u werkt.
 • Elke andere informatie die voor uw dossier nodig/nuttig is.

De persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: wettelijke doeleinden, klantenbeheer, verwerking van sollicitaties, voorstellen en aanbiedingen uit onze dienstverlening, het verlenen en/of verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening, het geven van ondersteuning, versturen van nieuwsbrieven, om u als gebruiker van de website/applicatie te voorzien van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring evenals om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden, … die nuttig en/of noodzakelijk kunnen zijn voor u evenals de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Bright Squad NV, Boerenkrijgsingel 44E bus 0.01 Hasselt of op het e-mailadres hello@brightsquad.be

 

 1. Hoe worden persoonsgegevens verzameld?

Bright Squad NV  kan persoonsgegevens verzamelen bij of in kader van:

 • Het bezoek van ons platform/website/applicatie.
 • Het insturen van een contactformulier.
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website).
 • Het toesturen van een mailbericht en elke andere vorm van gegevensoverdacht.
 • Het uitwisselen van businesscards.
 • Het uitvoeren van een prospectieopdracht.
 • Het voorbereiden en/of afsluiten van een samenwerkingscontract.

 

Bright Squad NV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de …-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Brigth Squad website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Google analytics  

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

 1. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze zusterbedrijven: Career Squad en Humanisto en door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verklaart u kennis te hebben genomen hiervan en aanvaardt u dat persoonsgegeven gedeeld mogen worden met onze zusterbedrijven: Career Squad en Humanisto. Deze laatsten zullen in overeenstemming met onderhavig privacybeleid hiermee omgaan.

Bright Squad NV  verder zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening en het optimaliseren daarvan.

Wanneer het nodig is om uw persoonsgegevens openbaar te maken aan derden, is deze derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit privacy-beleid.

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat Bright Squad NV  uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten wanneer Bright Squad NV  hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.
 • Wanneer Bright Squad NV of nagenoeg al haar activa, wordt overgenomen door een derde partij, waarbij uw persoonsgegevens – die Bright Squad NV   heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn.
 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behalve wanneer u zich hier uitdrukkelijk tegen heeft verzet.
 • Met het oog op het verwerken van de persoonsgegevens in kader van de doeleinden beschreven in dit privacy-beleid door een onderaannemer.

Bright Squad NV   zal uw persoonsgegevens enkel doorgeven aan derden wanneer dit nodig is voor de behandeling van uw dossier en/of wanneer hiermee werd ingestemd.

Bright Squad NV   zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren aan derde partijen.

Bright Squad NV  zal steeds met een betreffende derde partij een verwerkingsovereenkomst afsluiten, die de nodige garanties bevat over confidentialiteit en privacy conformiteit met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Bright Squad NV   verbindt zich ertoe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van onwettige toegang tot uw persoonsgegevens en het verlies, misbruik of wijziging van deze gegevens.

Bright Squad NV   zal alle persoonsgegevens, die het heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU) en/of binnen haar eigen ICT-omgeving.

Ondanks het veiligheidsbeleid van Bright Squad NV , de controles die het uitvoert en de handelingen die het stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100 procent veilig. Hierdoor kan Bright Squad NV  hiervoor geen absolute veiligheid garanderen.

We doen er echter alles voor om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel binnen ons netwerk als op ons kantoor.

Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Wij maken gebruik van gespecialiseerde bedrijven die instaan voor de veiligheid van ons ICT-netwerk en cloudservices.

Bovendien gebruiken wij allerlei technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen zoals: firewalls, antivirussoftware, encryptie en toegangscontroles.

Moest er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers van ons kantoor dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Onze website/applicatie vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van events die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacy-beleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

 1. Opslag persoonsgegevens  

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Bright Squad NV uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit privacy-beleid. Na afsluiting van uw account bewaren wij uw gegevens gedurende 5 jaar.

De bewaartermijn kan echter per doel verschillen. Om onze wettelijke verplichtingen na te komen, zijn wij bijvoorbeeld verplicht om bepaalde gegevens tot 7 jaar bij te houden.

Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd of verwijderd.

Gegevens van voormalige klanten kunnen tijdens een periode van 5 jaar na afname van hun laatste dienst worden gebruikt om hen op de hoogte te houden van nieuwe producten en/of diensten van Bright Squad NV, tenzij u expliciet aangeeft hier niet mee akkoord te gaan.

 

 

 1. Uw privacyrechten

 

U kan steeds beroep doen op de volgende privacyrechten:

 

 • Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens

 

Bright Squad NV verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt in:

 

 • Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;
 • Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze;
 • Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;
 • Op een juiste wijze;
 • Tijdens de duurtijd dewelke noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde doeleinden;
 • Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging.

 

 • Recht op inzage – rectificatie – wissing van uw persoonsgegevens

 

Bij bewijs van uw identiteit als gebruiker, beschikt u over het recht om van Bright Squad NV uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens.

 

Indien u wenst gebruik te maken van uw recht op inzage/rectificatie/wissing, zal Bright Squad NV hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na ontvangst van de aanvraag. U dient hiervoor een schriftelijke aanvraag per post te doen op het adres Boerenkrijgsingel 44E bus 0.01 te 3500 Hasselt samen met een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart. In de brief dient het e-mailadres te staan waarmee u gekend bent bij ons. De informatie aan u zal ook via dit e-mail adres worden gecommuniceerd.

 

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Bright Squad NV. Bright Squad NV zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na ontvangst van de aanvullende verklaring.

 

U heeft daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door Bright Squad NV te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen, dewelke Bright Squad NV zal beoordelen:

 

 • Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld of verwerkt;
 • Wanneer u uw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer uw gegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

 

 • Recht op een beperking/bezwaar tegen van de verwerking van uw persoonsgegevens

 

U heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te bekomen indien:

 

 • De gegevensverwerking onrechtmatig is en u verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Bright Squad NV uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze wel nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Bright Squad NV de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens dient te beoordelen, en dit gedurende deze periode.

 

U heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Bright Squad NV staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Bright Squad NV dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw recht op bezwaar.
Indien u wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Bright Squad NV hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na ontvangst van de aanvraag. U dient hiervoor een schriftelijke aanvraag per post te doen op het adres Boerenkrijgsingel 44E bus 0.01 te 3500 Hasselt samen met een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart. In de brief dient het e-mailadres te staan waarmee u gekend bent binnen bij Bright Squad NV. De informatie aan u zal ook via dit e-mail adres worden gecommuniceerd.

 

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

 

U heeft het recht om de aan Bright Squad NV verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming.

Indien u wenst om dit recht uit te oefenen, zal Bright Squad NV hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na ontvangst van de aanvraag. U dient hiervoor een schriftelijke aanvraag per post te doen op het adres Boerenkrijgsingel 44E bus 0.01 te 3500 Hasselt samen met een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart. In de brief dient het e-mailadres te staan waarmee u gekend bent bij Bright Squad NV. De informatie aan u zal ook via dit e-mail adres worden gecommuniceerd.

 

 • Recht op intrek van toestemming/om klacht in te dienen

 

U heeft steeds het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Bright Squad NV en bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Indien u wenst dit recht uit te oefenen, zal Bright Squad NV hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na ontvangst van de aanvraag. U dient hiervoor een schriftelijke aanvraag per post te doen op het adres Boerenkrijgsingel 44E bus 0.01 te 3500 Hasselt samen met een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart. In de brief dient het e-mailadres te staan waarmee u gekend bent bij Bright Squad NV. De informatie zal ook via dit e-mail adres worden gecommuniceerd.

 

 1. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

 

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

 

 1. Klachten

 

Wanneer u klachten heeft over de manier waarop Bright Squad NV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Privacycommissie.

 

 

 

 

Bright Squad. Meer dan een huishoudhulp.

Een community van heroes, waar jouw huishouden de beste zorgen krijgt. En waar jouw feedback effectief gehoord wordt.
Geef feedback+32 (0) 11 49 45 50
Help ons onze dienstverlening te verbeteren. Contact
© Bright Squad 2024